Občasna razstava Slikanica, moja prva knjiga

Polona Koželj, Anton Arko

 

SLIKANICA – MOJA PRVA KNJIGA

Razstava o slovenski slikanici

 

Nekaj besed ob razstavi

Slikanica, otrokova prva knjiga, je zvrst mladinske književnosti, katere glavna lastnost je navzočnost besedne in slikovne informacije ter njuno sodelovanje pri posredovanju vsebine. Tako slikovni kot besedni del imata pri tem vsak svojo vlogo, vendar je njuna povezanost lastnost, ki razlikuje kvalitetne slikanice od manj kvalitetnih. Z ustvarjanjem povezave med besednim in slikovnim, otrok pri »branju« slikanice razvija različne miselne procese, govorne sposobnosti, se uvaja v svet branja in si pridobiva osnovne estetske pojme. S čustvenimi odzivi na podobe in vsebino razvija tudi duševno plat osebnosti, zato najlepše in največkrat videne slikanice ostanejo v spominu tudi v odrasli in starostni dobi. Različne pedagoške vede pripisujejo slikanici pomembno vlogo v razvoju otroka, vendar slikaniška tematika ni zanimiva le za pedagoške strokovnjake, temveč zajema interesna področja zgodovinarjev, literatov, ilustratorjev in drugih umetnikov, staršev in ne nazadnje otrok samih. V Slovenskem šolskem muzeju smo zato pripravili razstavo, ki orisuje zgodovinski razvoj izvirne slovenske slikanice, predstavlja različne vrste, ki ustrezajo raznolikim tipom njihovih uporabnikov ter prikazuje osnovna razmišljanja o pedagoškem pomenu slikanic za celostni razvoj otroka. Z razstavo želimo tematiko, ki je sicer v pedagoški literaturi pogosto obravnavana, predstaviti na slikovit način, zanimiv tako za poznavalce kot za naključne obiskovalce. Katalog, ki je izšel ob razstavi, ponuja obiskovalcu dodatne informacije o predstavljenih temah ter omogoča spoznavanje vsebine razstave tudi v prihodnosti.

Slikanica je zvrst mladinske književnosti, v kateri je besedilo kratko in jedrnato, podkrepljeno z ilustracijami, ki pogosto prevzamejo glavno nalogo predstavljanja vsebine. Otrok se, tudi s pomočjo slikanic, zgodaj nauči vizualne pismenosti, ki je za sporazumevanje v naši družbi nujno potrebna. Preko slikanice dobi otrok prve izkušnje z literaturo in se začne uvajati v svet branja. Češki filozof, književnik in pedagog Jan Amos Komensky je že leta 1659 v svojem delu Orbis sensualium pictus razvil način pouka branja z vzporedno uporabo podob in besed, zato to delo velja za prvo slikanico namenjeno otrokom in mladini. Med prve slovenske izvirne ilustrirane knjige za otroke in mladino pa spadata leta 1911 izdane Pravljice Frana Milčinskega z likovno opremo Gvidona Birolle in Maksima Gasparija ter Levstikov Martin Krpan z Vrha z ilustracijami Hinka Smrekarja, ki je izšel leta 1917.

Razvoj slovenske slikanice od njenih zametkov iz začetka 20. stoletja do današnjega časa je predstavljen na šestih panojih in je podkrepljen z izvirniki obravnavanih slikanic, razstavljenih v treh vitrinah. Razstava obiskovalca nadalje povabi v svoj osrednji razstavni prostor, kjer spozna različne vrste slikanic, ki  ustrezajo raznolikim tipom njihovih uporabnikov. Lahko bi rekli, da je toliko različnih slikanic, kolikor je različnih ustvarjalcev, ali kolikor je različnih bralcev, ki vsak po svoje doživljajo pisane in slikane zgodbe. Vse pa lahko ulovimo v nekaj standardnih okvirjev. Vrste slikanic lahko razdelimo glede na vsebino, na ustvarjalni postopek, na razmerje med slikovnim in verbalnim delom ter glede na zahtevnostno stopnjo in obliko.

Zaključek razstave osvetli tudi pomen slikanic za otrokov razvoj in ji tako doda še pedagoško noto, saj ima slikanica pomembno vlogo pri celostnem razvoju otroka, kar ji priznavajo tako literarne vede, kot psihologija in pedagogika. Branje slikanice namreč spodbuja različne miselne procese, oblikuje kulturno zavest otroka, pomaga pri estetski vzgoji ter z navajanjem otroka na razbiranje sporočil iz podob, kar postaja poglavitni način sporazumevanja naše družbe, sodeluje pri socializaciji.

Piko na i razstavi dajeta manjša panoja, kjer so navedeni spomini znanih Slovencev na slikanice iz njihovega otroštva. Celostna podoba razstave temelji na »oživljanju« slikaniških junakov, ki brišejo mejo med dvodimenzionalnimi panoji in razstavnim prostorom.

 

 

 

Summary

The Picture Book – My First Book
Exhibition about Slovenian Picture Book

 

The picture book, a child's first book, is a sub-genre of literature for children and young people, the main characteristic of which is the presence of both verbal and pictorial information, used to convey content. Both the pictorial and verbal elements play their own role and the quality of a picture book depends on how inter-related these two elements are. Through creating a connection between the verbal and the pictorial, a child “reading” the book develops various thought processes and verbal skills, is introduced to the world of reading and acquires the fundamental aesthetic notions. By reacting emotionally to the images and content a child also develops the mental side of his or her personality, which is why the most beautiful and frequently seen picture books are retained in our memory well into adulthood and old age. Different pedagogical disciplines attribute to the picture book an important role in a child’s development. The picture book is of interest not only to pedagogues, but also to historians, writers, illustrators and other artists, parents and, last but not least, children themselves. This is why an exhibition has been organised by the Slovenian School Museum, which gives an overview of the picture book genre in Slovenia, presenting various types of picture book for different readers, and basic thoughts about their pedagogic significance to the child’s overall development. The exhibition will present this theme, often dealt with in pedagogic literature, in a lively and intriguing way that will be of interest to both the expert and the casual visitor. The exhibition catalogue offers additional information about the presented themes and supports further study of the exhibition content.

 


Exhibitions and events from this museum

Stalna razstava Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja

Stalna razstava na različne načine: s sliko, besedo, zemljevidi, grafikoni,...

Activities from this museum

School Rules!

Permanent exhibition School rules! Education in Slovenia over the years On the...

Občasna razstava Slikanica, moja prva knjiga

Polona Koželj, Anton Arko   SLIKANICA – MOJA PRVA KNJIGA ...

Občasna razstava "Pišem, torej sem!"

Šolska pisala in opismenjevanje skozi čas. Vstopnina: - osnovnošolci,...

Lutkovna igrica Sovica Zofi odkriva muzej

Vodiču Jožetu se na poti v Slovenski šolski muzej skrije njegova...

Občasna razstava Šola iz zemlje - učenje visokih Andov

Warisata (1931-1940) je bila prva južnoameriška staroselska šola na svetu,...

Stara učna ura za tujce

Udeleženci "učnih ur naših babic in dedkov" postanejo učenci šole v preteklosti...

Stereotipi o narodih

So res vsi Slovenci pridni in delavni, Črnogorci pa leni? So Nemci res točni in...

Delavnica lepopisanja

Na delavnici bodo obiskovalci sedli v stare šolske klopi, poprijeli za peresnik...

Izdelovanje šolskih zvončkov

Udeleženci delavnice ob pogovoru o šolskih in drugih zvoncih sami izdelajo in...


Suggested Content